Business Intelligence

Exploti les dades del seu sistema per optimitzar costos. A Relational oferim suport pel cicle complet de vida d'un Business Intelligence: Disseny de DataWarehouse, processos ETL, Dashboards i reporting

Read More

Aplicacions web

Hi ha certes necessitats particulars de cada empresa que no queden cobertes a través de cap estàndard tecnològic. Relational ofereix la possibilitat de cobrir aquestes necessitats desenvolupant aplicacions web a mida.

Read More

Disseny de Bases de dades

Càrregues de dades, migracions, disseny de taules, optimització de consultes, best-practices.

Read More

Business Intelligence

Take advantage of your system data to optimize costs. Relational offers Business Intelligence complete life cycle: DataWarehouse Design, ETL processes, dashboards & reporting

Read More

Custom Web Applications

Companies have specific needs which are not covered by any technology standard. Relational offers the ability to meet these needs by developing custom web applications.

Read More

Database design

Data load, data migration, database design, query performance, best-practices

Read More

Business Intelligence

Explote los datos de su sistema para optimizar costes.  En Relational ofrecemos el ciclo completo de vida de un Business Intelligence: Diseño de  DataWarehouse, procesos ETL, Dashboards y reporting

Read More

Aplicaciones web

Hay ciertas necesidades particulares de cada empresa que no quedan cubiertas a través de ningún estándar tecnológico. Relational ofrece la posibilidad de cubrir estas necesidades desarrollando aplicaciones web a medida.

Read More

Diseño de Bases de Datos

Cargas de datos, migraciones, diseño de tablas, optimización de consultas, best-practices.

Read More